Wydział Prewencji - KPP Hrubieszów

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

tel. 84-696-62-30

tel. 84-696-62-50

fax. 84-696-62-46

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

 podkom. Paweł Knysz

 

Zastępca Naczelnika

kom. Tomasz Jachimek

 

Zastępca Naczelnika

nadkom. Dariusz Jóźwiak

 

 

W strukturze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pełnią służbę policjanci, których zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie miasta i gminy Hrubieszów poprzez pełnienie służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W czasie służby, która ma w szczególności charakter zapobiegawczy, policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego są uprawnieni do kontrolowania miejsc zagrożonych, legitymowania osób, kontroli pojazdów, zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, podejmowania interwencji zarówno na polecenie, zgłoszenie czy z własnej inicjatywy. Doprowadzają osoby nietrzeźwe do miejsc zamieszkania, placówek służby zdrowia i do jednostek Policji. Działając w ten sposób ratują niejednokrotnie życie osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a niekiedy życia.

Policjanci Zespołu Dyżurnych pełnią służbę na stanowisku kierowania przez całą dobę. M.in. kierują interesantów do właściwych przedmiotowo komórek organizacyjnych, odbierają telefoniczne prośby o interwencje i kierują do ich obsługi policjantów. Kierują siłami w rejonie całej jednostki zapewniając prawidłową obsługę zdarzeń.

Policjanci z Zespołu Dzielnicowych (dzielnicowi) obsługują wyznaczone rejony służbowe na terenie miasta i gminy Hrubieszów, utrzymują kontakt z samorządem mieszkańców i instytucjami. W ramach odwiedzin przyjmują wszelkie informacje mogące się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sygnały o pojawiających się zagrożeniach.

Asystent ds. Nieletnich koordynuje działania Policji w zakresie pracy na rzecz zwalczania zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, a także patologii społecznych.